การวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการทำงานวิจัยและการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ Somboon Learning Academy อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=63