งานสัมมนา อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

งานสัมมนา อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0วันที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการอภิปราย แบ่งเป็น 2 ช่วง 1.) การอภิปราย เรื่อง บทบาทและความสำคัญของภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ โดย... 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. คุณชนะ ภูมี  Vice President-Cement and Construction Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 3. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. คุณตะวันฉาย จันทรานุตร (Moderator) HR Manager – Learning and Development, SCG 2.) การอภิปราย เรื่อง ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 และกระบวนการตรวจสอบ (Industry 4.0 Checkup) โดย... 1. Mr.Ralf Opierzynski, Head of Office Bangkok, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF), Magdeburg, Germany 2. คุณพิชาติ อังจันทร์เพ็ญ  SCG MARS & Industry 4.0 Director, SCG 3. คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม (Moderator) รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=61