โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดเรียนการสอนผ่านชั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ณ อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษา ฯ