โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน 2561ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=54