MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

MOU มจพ. กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ