พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล...- 

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=52