โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จ.ชลบุรี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จ.ชลบุรี

สถาบันสหกิจศึกษาจัดโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC วันที่ 17-21 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี