DIGITAL THAILAND BIGBANG 2018

DIGITAL THAILAND BIGBANG 2018

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน VR Training โดยให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมและทดลองใช้อุปกรณ์ที่นำมาแสดงในงานด้วยความสนใจ ในงานนิทรรศการ DIGTAL THAILAND BIG BANG REGIONAL 2018 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561