โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ให้กับบุคลากรของ SCGเป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=51