มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาและการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ