ประกาศรายชื่อนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา

     ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินการจัดอบรม "โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา" เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2 ครั้ง ตามวันเวลาดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560
  • ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 

    เพื่อให้สถาบันสหกิจศึกษาฯ ดำเนินการจัด "โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา" ประสบผลสำเร็จ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตามรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารแนบท้าย