มสธ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มสธ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561