กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการทำงานวิจัยและการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ Somboon Learning Academy อ.ปลวกแดง จ.ระยอง