พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกับ คณะพัฒนาธุรกิจฯ มจพ.

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกับ คณะพัฒนาธุรกิจฯ มจพ.

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน กับ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ