โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
ได้จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่สนใจในการผลิตรายการได้เข้าร่วมอบรม
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงการพัฒนาสื่อหรือการผลิตรายการโทรทัศน์
ได้แนวทางพื้นฐานในการออกแบบการผลิตสื่อ
และการผลิตรายการ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้และสร้างเครือข่ายได้