ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Industry 4.0 for Thailand 4.0 KMUTNB’s Perspectives ให้กับ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ