โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจศึกษา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการอภิปราย แบ่งเป็น 2 ช่วง 

 1. การอภิปราย เรื่อง บทบาทและความสำคัญของภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ โดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คุณชนะ ภูมี  Vice President-Cement and Construction Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
  • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • คุณตะวันฉาย จันทรานุตร (Moderator) HR Manager – Learning and Development, SCG
 2. การอภิปราย เรื่อง ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 และกระบวนการตรวจสอบ (Industry 4.0 Checkup) โดย
  • Mr.Ralf Opierzynski, Head of Office Bangkok, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF), Magdeburg, Germany
  • คุณพิชาติ อังจันทร์เพ็ญ  SCG MARS & Industry 4.0 Director, SCG
  • คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม (Moderator) รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน


Link: http://www.i40kmutnb.org/