ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ จำนวน 4 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางแม่ข่าย.pdf