สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1) หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และ เอสพีเอ็ม เรสซิเดนซ์ จ.ชลบุรี