นิทรรศการงาน TICA Connect

นิทรรศการงาน TICA Connect

นิทรรศการงาน "TICA Connect" ครั้งที่ 2

60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.45-12.30 น.

วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ไทย-เยอรมัน

โดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม และนำเสนอข้อมูล

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตราฐานเยอรมัน

(Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program)