GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA

GIZ-EGAT เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand RAC NAMA เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ