พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ และสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ