บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561