สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE), และวิทยาลัยเทคนิค 6 แห่ง

1.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

2.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

3.วิทาลัยเทคนิคชลบุรี

4.วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

5. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

6.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก


โดยค่ายนี้เป็นการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้