กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน มจพ.

กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน มจพ.

นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ และคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน "การใช้นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0" โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560