สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับครูฝึกแรงงานทักษะสูง หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน Basic 3D modeling
รหะหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี