มจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มเอสซีจี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายชนะ ภูมี Vice President - Cement and Construction Solution Business บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิตและบริการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การถ่ายทอด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการฝึกอบรมการปฎิบัติงานของนักศึกษาในลักษณะสหกิจศึกษา (Cooperative Education) การฝึกงานอุตสาหกรรม และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี จะอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนให้งานวิจัยและพัฒนา สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ มีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่1 เอสซีจี บางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560