สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ร่วมจัดโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE), และวิทยาลัยเทคนิค 6 แห่ง

  1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  2. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
  3. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  4. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
  5. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  6. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

โดยค่ายนี้เป็นการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้