เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด

TOR โครงการ ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา AQA ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

คุณลักษณะเฉพาะระบบพัฒนาสารสนเทศ

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา AQA ระยะที่ 2

รายละเอียด

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ จำนวน 4 เครื่อง

รายละเอียด

ตารางแวดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV) 100 ชุด

โครงการ ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV) 100

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0

โครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม

รายละเอียด