TOR โครงการ ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา AQA ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

คุณลักษณะเฉพาะระบบพัฒนาสารสนเทศ

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา AQA ระยะที่ 2

อ่านต่อ

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ่านต่อ

มจพ.ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง

อ่านต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ระหว่าง

อ่านต่อ