งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเข้าร่วม

อ่านต่อ

การจัดการเรียน การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์

อ่านต่อ

การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

160 รูปภาพ · Updated 20 วันที่แล้วโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

อ่านต่อ

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อ่านต่อ