ประกาศรายชื่อนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา

     ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินการจัดอบรม

อ่านต่อ