• TGDE

ข่าวสำนักงาน

ข่าวสำนักงาน
สถาบันสหกิจศึกษาฯ มจพ. จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1 ปี 2562

สถาบันสหกิจศึกษาฯ มจพ. จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1 ปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร  ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"

สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์" โดยมีบริษัท SCG เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจฯ จัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจฯ จัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันจัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการเตรียมกำลังคนสาขาแมคคาทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้โอกาสนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส.

อ่านต่อ
ประชุมกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ มจพ. ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา

ประชุมกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ มจพ. ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ) เข้าพบท่าน ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอศ และ มจพ

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจฯ มจพ. จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

สถาบันสหกิจฯ มจพ. จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และคณะทำงานและนักศึกษา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC

อ่านต่อ