• TGDE

ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา
กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”

กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อ่านต่อ
กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการทำงานวิจัยและการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 11-12

อ่านต่อ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมประดู่แดง

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC เบื้องต้น ให้กับบุคลากรบริษัทในเครือ SCG เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ให้กับบุคลากรของ SCG เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2561

สถาบันสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ