• TGDE

ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา
ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562

อ่านต่อ
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำผลงานไปประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย โดยสามารถจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ก.พ. 62

อ่านต่อ
งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเข้าร่วม งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” เพื่อพัฒนาคณาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้มีมาตรฐาน และคุณภาพตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดไว้

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา”

สถาบันสหกิจศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจฯ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันสหกิจฯ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดโดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ