โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • เป้าหมายของโครงการ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

 • ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
  • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน  แก่ นักเรียน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  • เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน และการออกแบบ
  • เพื่อให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นงาน ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้งานกับยานยนต์หรืออากาศยานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
  • สามารถใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ CNC ในการผลิตชิ้นส่วนได้
  • เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักร วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการนำเข้า การนำผลิตภัณฑ์กลับมาแปรรูปใหม่ ลดขยะเทคโนโลยีและของเสียอุตสาหกรรม

 • ผลการดำเนินโครงการ ปี 2563
  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมรวม 11 บริษัทและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจ SME ดังนี้
  • บริษัท มูเบียสมบูรณ์ออโตโมทีฟ จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแคสติ้งโปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ยามาดะสมบูรณ์ จำกัด
  • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด
  • บริษัท วูเทคไทย จำกัด
  • บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซันโคโกเซ เทคโนโลยี ประเทศไทย
  • Panasonic Industrial Device sales
  • BK Automation
  • CBS จันทบุรี
  • บริษัท บีไอจี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
 • มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็น 100% ของแผนงาน และมีชิ้นงานจำนวน 100 ชิ้นงาน

 • หลักสูตร
  • Solid Work / NX
   • Introduction และการเขียนเส้นร่าง ด้วยโปรแกรม Solid Work / NX
   • การสร้างงานทรงดันด้วยคำสั่ง Feature ด้วยโปรแกรม Solid Work / NX
   • การสร้างงานโลหะแผ่น (Sheet metal) ด้วยโปรแกรม Solid Work / NX
   • การประกอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
   • Workshop สร้างชิ้นงานจาก 3D printer
  • CATIA
   • รู้จักกับโปรแกรม CATIA คำสั่งการใช้งานเบื้องต้น
   • หลักการเขียน SKETCH หลักการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
   • คำสั่งการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ระดับกลาง หลักการแก้ไขชิ้นงานและการวิเคราะห์ชิ้นงาน
   • การสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และ การสร้างชิ้นงาน
   • งานประกอบ Assembly
   • ภาพฉาย (Drawing) และการเตรียมงานสำหรับ 3D Printingหัวข้อ สาธิตการ set up printing และโครงงาน
   • Workshop สร้างชิ้นงานจากเครือง CNC
Gallery
Previous Post โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)