โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจำนวน 195 คน

 • ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
  • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 • วัตถุประสงค์
  • พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • พัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงาน
  • สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

 • ผลการดำเนินโครงการ ปี 2563
  • ตัวชี้วัดเป้าหมายผลการดำเนินงานเปอร์เซ็นต์


   หน่วยนับ

   จำนวนหน่วยนับจำนวน

   1. จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกกรมหรือภาคแรงงาน

   คน195คน209107.17%
   2. จำนวนบริษัทที่มีส่วนร่วมในการจัดหรือสนับสนุนการฝึกอบรมบริษัท3 บริษัทบริษัท4 บริษัท133.33%

   รวมทั้งสิ้น

   209 คน / 4 บริษัท

  • ผลลัพธ์ของผู้รับการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีทักษะและสมรรถนะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น
  • ผู้เข้าร่วมอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
  • นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้ พร้อมทั้งทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
  • อีกทั้งยังเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต

 • หลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรอบรม 5 วัน จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 13 คน
  • หลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม IOT
  • หลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)
  • หลักสูตร การบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0

 • สถานประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการ
  • บริษัท เวิสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
  • บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง
  • กลุ่มผู้ว่างงาน และงานอิสระ

ดูรูปภาพและข้อมูลโครงการหลักเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

Gallery
Next Post โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)