โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาประเทศ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาประเทศ เป็นโครงการจัดอบรมให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก มีค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระดับมัธยมศึกษา 500 คน และระดับอาชีวศึกษา 200 คน รวมเป็น 700 คน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอีกด้วย
หลักสูตรการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ดูรูปภาพและข้อมูลโครงการหลักเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก


Gallery
Previous Post โครงการอบรมค่ายการจำลองสถานการณ์การผลิตและโลจิสติกส์ : คิวบิกเกมส์ (Lean Game)
Next Post โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)