หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing 1

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 1

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563

ณ บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ กรุ๊ป นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง จ.ระยอง

Previous Post สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"
Next Post หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing 2