ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มจพ. เข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้มีเนื้อหาการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยการสร้าง Teams การจัดการสมาชิก การจัดการไฟล์ การใช้ปฏิทิน การจัดการสอนออนไลน์ การแชร์หน้าจอ การใช้ Whiteboard การสร้างการบ้าน การประเมินผลผู้เรียน

นื้อหาที่สอนในหลักสูตร
1. ความสามารถของ Microsoft Teams
2. การสร้างกลุ่มและจัดการสมาชิกใน Microsoft Teams
3. การจัดการเรียนการสอนใน Microsoft Teams
4. การสร้างการบ้านใน Microsoft Teams
5. การประเมินผู้เรียนด้วย Microsoft Teams

โดยจัดรอบการอบรมดังนี้ 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. (จำกัด 20 ท่าน)
รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
รอบที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. (จำกัด 20 ท่าน)
รอบที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/uhZRDq3ejPLRkjuQ6

Previous Post โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ