สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์" โดยมีบริษัท SCG เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

Previous Post โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC
Next Post หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing 1