โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนารูปแบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดเรียนการสอนผ่านชั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ณ อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษา ฯ

Previous Post สถาบันสหกิจฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม
Next Post ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์