โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่สนใจในการผลิตรายการได้เข้าร่วมอบรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาสื่อหรือการผลิตรายการโทรทัศน์ได้แนวทางพื้นฐานในการออกแบบการผลิตสื่อและการผลิตรายการ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และสร้างเครือข่ายได้

Next Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR