CWIE Day KMUTNB 2023

CWIE Day KMUTNB

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ประจำปี พ.ศ. 2566

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 02-555-2000 ต่อ 2283, 2285

Previous Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่อง 'การเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา" ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล