สถาบันสหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่อง 'การเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา" ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษาในหัวข้อเรื่อง 'การเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา" ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Gallery
Previous Post การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)
Next Post CWIE Day KMUTNB 2023