บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการในส่วน Implement consultant 
การ Customize Software เพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมในการดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก Enterprise IT outsourcing ,  Software Engineering และ Digital Solution เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
Previous Post บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน
Next Post อว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ส่งเสริมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน