การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)

การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)

https://tace.sut.ac.th/tace/index.php?page=Event/info&id=96

Previous Post สป.อว.ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565
Next Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่อง 'การเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา" ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล