สป.อว.ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

!!! ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก 
โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา และนิสิตนักศึกษา  
เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565  ผ่าน Facebook Live  
โดยโปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน (ฟรี)  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Previous Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ ขอประกาศผล การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. ประจำปี 2565
Next Post การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)