โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC” 

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้รับผิดชอบในการผลิตวีดิทัศน์สรุปโครงการ และในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้เข้าบันทึกภาพการทำประชาพิจารณ์ฯ

Gallery
Previous Post ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
Next Post โครงการความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมระบบราง”