ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร : การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry)

**ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร : การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง และนำแนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครอลคลุมทั้งที่เป็นความรู้ในด้านเทคโนโลยีชั้นสูง/ ความชำนาญ (Skills) และการมีทัศนะคติ (Mindset) ที่เอื้อให้สามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ/บริษัท ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

ฟรีตลอดหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น 30 คน ต่อ 1 รุ่น จำนวน 3 รุ่นต่อปี 
2.ระยะเวลาจำนวน 285 ชม. (ทฤษฎี 60 ชม. , ปฏิบัติ 225 ชม.) 
3.กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรในสถานประกอบการภาคเอกชน 

***เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 8 เม.ย. 2565***(จำนวน 30 ท่าน ต่อ 1 รุ่น)

***กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 18 เม.ย - 29 เม.ย. 2565

 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ มจพ.*** (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)***

***กำหนดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ(ในสถานประกอบการ) พ.ค. - ก.ค. 2565 ***

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถาม โทร.02-555-2283 หรือ 2285 Email : amonrut.k@tgde.kmutnb.ac.th

Previous Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Auto CAD