สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 

     โดยการปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องอยู่ในการดูแลของอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


     ลักษณะงานที่เป็นสหกิจศึกษา

  1. นักศึกษาปฏิบัติงานตามโครงการ/งานที่ทางสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบและอาจได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ โดยมีพนักงานที่ปรึกษาสอนงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
  2. นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน ชัดเจน ตรงตามสาขาวิชาชีพ
  3. ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน
  4. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)
  5. มีค่าตอบแทนตามสมควร (หากไม่มีค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจตามความสมัครใจของนักศึกษา และผู้เป็นเจ้าของหลักสูตรและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษายอมรับ)


     วัตถุประสงค์ของการจัดสหกิจศึกษา

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทํางาน
  2. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในลักษณะเครือข่ายพหุภาคผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา อันจะนําไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น