ปรัชญา

"ศูนย์รวมสหกิจศึกษาพัฒนาสื่อดิจิทัลล้ำสมัย"ปณิธาน

มุ่งเน้นการบริการวิชาการด้านการศึกษาทวิภาคีและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการนักศึกษา บุคลากรและภาคอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับระดับสากลวิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาทวิภาคีและการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม

การศึกษาทวิภาคี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Core Purpose
เป็นผู้นำ Core Value
เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในระดับสากล Visionary Goalอัตลักษณ์

 สหกิจเด่น สื่อดัง ก้าวล้ำเทคโนโลยี