สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน   
Thai-German Dual Education and e-Learning Development Institute

2 ตุลาคม 2555
ในโอกาสฉลอง 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน (ค.ศ. 1862 – 2012)
ได้มีการจัดประชุมวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้มีโครงการ DUAL.alliance of Professional Excellence เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและการศึกษาตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จ
การพัฒนารูปแบบ Dual Education System และ e-Learning Development นำมาสู่การจัดตั้งสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

20 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ DAAD ประเทศไทย (German Academic Exchange Services)
ได้มีการประชุมร่วมกันหารือการให้ความสนับสนุนการจัดตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

22 พฤษภาคม 2556
พิธีเปิดสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รอล์ฟ ชูลเซ่ (H.E. Rolf Schulze) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันสหกิจศึกษาฯ